پودر بتونه کارا

(Putty Powder): پـودر بتـونه ما ستیک کـار ا بر پـایه گچ مخصـوص و افـز ودنی های پلیمری و مواد معدنی تهیه گردیده که جهت ز یر سازی سطوح د ا خلی ساختمان قبل از رنگ آمیز ی به کا ر می رود این محصو ل از چسبندگی با لایی بر خور د ار بوده و دارای پر کنندهگی خوبی می باشد.