پودر بتونه درزگیر گچی

(Putty Powder): پودربتونه درزگیربرپایه گچ مخصوص و پلیمر های خاص و افزودنی های  ویژه تهییه گردیده و جهت  درزگیری  بین صفحات گچی وپرکردن ترک های  عمیق به کارمیرود.این محصول از  چسبندگی بالایی برخورداربوده و در  مقابل ترک مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.