مل نانو

(Nanu Mell): پودر مـل نانو  بر پایه  گـچ  مخصوص و  پلیمر های خاص و  افزودنی های ویژه بسیار ریز  نـانو تهیه گردیده و جهت  در زگیری  تـرک های سطـحی استفاده میشود. ایــن محصـول دررنگ سفید از چسبندگی با لایی برخورداربوده ودر مقابل ترک مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.