رنگ های پلاستیک

رنـگ هـای پلاستیـکی جـزو دستـه رنـگ هایـی هستـند که حــلال آب هستــند و بـرای شـل کـردن و مخلـوط کــردن آن بایــد از آن استفــاده کنیـــد. البتـــه همیـن ویـژگی آن باعـث می شــود که عــاری از بــوی بـدباشـد و بـه سرعـت خشـک شـود و پیشــرفت کـاری در آن زیـاد باشـد.رنـگ هـای پلاستیـکی بـرپایه رزیـن امولسیــونی پــلی وینیـل استـات (نـوعی لاتکس) کوپـلیمرمطابق استــاندارد شماره ۲۸۹ موسسه استــاندارد ایران میباشد.

رنگ پلاستیکی به دو دستـه تمام پلاستیک و نیم پلاستیک دسته بندی می شود